Statutul Asociaţiei Biounivers

STATUTUL ASOCIAŢIEI „BIOUNIVERS”

ART. 1. Se constituie, in baza Legii nr. 246/2005 si potrivit prezentului Statut, Asociaţia „Biounivers”.

 ART. 2. Asociaţia „Biounivers”este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii nr. 246/2005, ai cărei membri fondatori sunt:

1. MUNCUŞ-NAGY MIHAI IOAN, cetăţean român, posesor al CI seria XX nr. xxxxx, domiciliat în Sânmartin, comuna Sânmartin, bloc P1, etaj II, ap. 10, judeţul Bihor.
2. MUNCUŞ-NAGY KINGA, cetăţean român, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, domiciliat în Sânmartin, comuna Sânmartin, bloc P1, etaj II, ap. 10, judeţul Bihor
3. MOISĂ PETRU, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria XX nr.xxxxx, domiciliat în Alba Iulia, str. Mihai Eminescu, nr.1.

 ART.3. Asociaţia „Biounivers” este persoana juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu 68712 din 13.01.2009 eliberată de către Ministerul Justiţiei – Serviciul Relaţii cu Publicul.

ART. 4. Asociaţia „Biounivers” este o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public.

ART. 5 Durata şi sediul

Asociaţia „Biounivers” se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată şi are sediul în sat Vălişoara, nr. 3A, comuna Livezile, judeţul Alba.

ART. 6. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în asocieri, uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

ART. 7. Scopul.

Membrii Asociaţiei „Biounivers” doresc să se asocieze în scopul cunoaşterii şi ocrotirii naturii, monitorizării şi conservării biodiversităţii şi promovării conceptului de ecoturism.

 

ART. 8. Activităţi.

Pentru realizarea scopului declarat, asociaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
a) Realizarea, editarea şi distribuirea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice si alte materiale informative.

b) Elaborarea şi publicarea de studii şi lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate

c) Promovarea educaţiei ecologice şi a ecoturismului prin organizarea de tabere, drumeţii, excursii tematice, etc.

d) Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice

e) Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniul cunoaşterii şi ocrotirii naturii

f) Acţiuni de ecologizare, igienizare şi amenajarea spaţiilor verzi

g) Monitorizarea indicatorilor de biodiversitate şi în special a speciilor endemice din ariile protejate

h) Acţiuni de informare, conştientizare şi implicare directă a locuitorilor din zonă şi a turiştilor, cu privire la ariile protejate şi la conservarea acestora

i)  Promovarea valorilor naturale şi tradiţionale ce respectă natura, ca atracţii ecoturistice şi păstrarea acestor valori

j) Promovarea conceptului şi a principiilor ecoturismului ca instrument de conservare a naturii

k) Implicarea comunităţilor locale în dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor ecoturistice

l) Promovarea ecoturismului ca instrument prin care populaţiile locale realizează venituri

m) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate, sau cu alte organizaţii

n) Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării

o) Accesarea diverselor programe de finanţare

p) Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei.

ART. 9. Membrii.

Asociatia este compusa din:
a) Membri;
b) Membri de onoare (fără drept de vot);
c) Colaboratori voluntari;
d) Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii;

Poate deveni membru al Asociaţiei „Biounivers” orice persoana care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei „Biounivers” sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin doi membri ai asociaţiei.

ART. 10. Drepturile si obligatiile membrilor.
Membrii Asociaţiei „Biounivers” au următoarele drepturi si obligaţii:
– Să participe la activităţile organizate de Asociaţie,
– Să facă propuneri in Adunarea generala;
– Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
– Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere.
– Să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei.
– Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei.
– Să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director.

ART. 11. Structura.
Organul de conducere al Asociaţiei „Biounivers” este Adunarea generală.
Organul executiv al Asociaţiei „Biounivers” este Consiliul Director.
Organul de control al Asociaţiei „Biounivers” este cenzorul Asociaţiei.

Organul de reprezentare a Asociaţiei „Biounivers” este reprezentat de Preşedinte şi de cei doi Vicepreşedinţi.

ART. 12. Adunarea generală.
Adunarea generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei.
Adunarea generală este compusa din totalitatea membrilor Asociaţiei.

ART. 13. Şedinţele Adunării generale.

Adunarea generală se întruneşte o dată pe an în şedinţă ordinară, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii asociaţiei.

ART. 14. Convocarea Adunării generale.

Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice              

Adunarea Generala Extraordinara se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/2 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise sau telefonice.

ART. 15. Atribuţiile Adunării generale.
Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a Preşedintelui;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare;
Hotărârile adunării generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot. In caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide.

ART. 16. Consiliul director.

Consiliul director este organul executiv al Asociaţiei „Biounivers” şi este compus dintr-un număr impar de membri, minimum trei si maximum şapte. Preşedintele conduce Consiliul director şi reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.

ART. 17. Şedinţele Consiliului director.

Consiliul director se întruneşte în şedinţă ordinară o data pe luna, şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar.

ART. 18. Atribuţiile Consiliului director.

Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

 In exercitarea competenţei sale, Consiliul director:

a)      Prezintă adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b)      încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c)      aproba organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;

d)      aproba primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai asociaţiei.

e)      poate împuternici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

f)        hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei.

g)       îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.

ART. 19. Activitatea de control.

Activitatea de control al gestiunii patrimoniului şi al activităţii economico-financiare a Asociaţiei „Biounivers”  este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea generala. Dacă este nevoie, Adunarea generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuţiile de control al activităţii asociaţiei. Din comisia de cenzori trebuie sa facă parte cel puţin un membru al asociaţiei şi un expert contabil.

ART. 20. Presedintele.

Preşedintele Asociaţiei „Biounivers” are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.
b) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei.
c) conduce Consiliul director şi prezidează Adunarea generală.
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.
In lipsa Preşedintelui asociaţiei, vicepreşedinţii exercita atribuţiile acestuia.

ART. 21. Patrimoniul.

Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „Biounivers” este de 610 lei, constituit prin depozit bancar.

Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:

a) cotizaţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sponsorizări, moşteniri;

b) activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanţă cu scopul asociaţiei.

c) înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

d) alte venituri prevăzute de lege.

ART. 22. Modificarea statutului.

Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. Prezentul Statut redactat in limba română, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Aiud.

ART. 23. Dizolvare.
Dizolvarea Asociaţiei „Biounivers”  necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. In caz de dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală.

MEMBRII FONDATORI:

 MUNCUŞ-NAGY  Mihai Ioan          

MUNCUŞ-NAGY   Kinga                           

MOISĂ  Petru

 

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: